Dagordning

1 Val av ordförande för stämman.
2 Val av sekreterare för stämman.
3 Val av två justerare.
4 Styrelsens och revisorernas berättelser.
5 Ansvarsfrihet för styrelsen.
6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
7 Ersättning till styrelsen och revisorerna.
8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
10 Val av revisorer och suppleanter.
11 Fråga om val av valberedning.
12 Övriga frågor.
13 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Annonser