Dagordning Årsmöte

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Val av två justerare.
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser.
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 • Försäljning av del av Kusmark S:2 (södra Brönet) 8 100 m2
 • Motion om att ge styrelsen rätt att fatta beslut om att stötta olika ideella föreningar i Kusmark som främjar Kusmarks by med ett bidrag upp till 10.000 kr per ansökan och maximalt totalt 30.000 kr per år
 1. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
 2. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
 3. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
 4. Val av revisorer och suppleanter.
 5. Fråga om val av valberedning.
 6. Övriga frågor.
 7. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.
Annonser